Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
A- A A+

Młodszy inspektor Działu Programu Czyste Powietrze – KS.111.17.2021.AME

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy:

Młodszy inspektor Działu Programu Czyste Powietrze, ogłoszenie Nr KS.111.17.2021.AME – zatrudnione zostały:

LP. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Przybylska Joanna Poznań
2 Rokosz Sandra Poznań

 

Uzasadnienie

Kandydatki uzyskały największą ilość punktów. Posiadają wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków.


Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

 

Młodszy inspektor Działu Programu Czyste Powietrze, nr referencyjny KS.111.17.2021.AME

 

LP. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Paluszak Tomasz Września
2 Przybylska Joanna Poznań
3 Rokosz Sandra Poznań
4 Woszczek Tadeusz Poznań

 


 

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko:

Młodszy inspektor Działu Programu Czyste Powietrze – 2 etaty

 

/umowa o pracę na czas określony – na czas zastępstwa pracowników w czasie ich usprawiedliwionej nieobecności w pracy/

 

Główne zadania:

 • Udzielanie zainteresowanym podmiotom informacji na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,
 • Ocena formalna i merytoryczna wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,
 • Analiza dokumentów wymaganych do podjęcia przez Zarząd lub Radę Nadzorczą decyzji o przyznaniu pomocy finansowej w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,
 • Przygotowywanie informacji niezbędnych do podjęcia przez Zarząd decyzji o przyznaniu pomocy finansowej, w tym list złożonych wniosków oraz ich bieżąca aktualizacja w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,
 • Weryfikacja możliwości ustanowienia proponowanych zabezpieczeń umów,
 • Analiza dokumentów niezbędnych do zawarcia umów cywilnoprawnych w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,
 • Przygotowywanie umów cywilnoprawnych w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,
 • Weryfikacja zabezpieczeń umów,
 • Przygotowywanie wniosków o przeprowadzenie kontroli przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie średnie, preferowane wyższe,
 • Znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska, budownictwa, energetyki, pomocy publicznej, zamówień publicznych,
 • Znajomość Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz innych programów finansowanych ze środków WFOŚiGW w Poznaniu,
 • Biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office,
 • Gotowość podpisania umowy o pracę gwarantującej trwałość zatrudnienia na okres realizacji przez WFOŚiGW w Poznaniu Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” 

 

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
  „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020.1219 ze zmianami)”.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 5 stycznia 2022 roku na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

za pośrednictwem poczty lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu z oznaczonym numerem ogłoszenia KS.111.17.2021.AME

 

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.
Data Autor Zmiana
17.02.2022 10:34 Karolina Iwańska ---
17.02.2022 10:31 Karolina Iwańska ---
17.02.2022 10:30 Karolina Iwańska ---
12.01.2022 12:28 mjankowska ---
06.12.2021 14:21 mjankowska ---