Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
A- A A+

Starszy inspektor Działu Organizacyjno-Administracyjnego – KS.111.2.2022.AME

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy:

Starszy inspektor w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym, ogłoszenie Nr KS.111.2.2022.AME – zatrudniona została p. Justyna Zwolińska, miejsce zamieszkania Poznań.

Uzasadnienie

Kandydatka uzyskała najwyższą ilość punktów, posiada wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków.


Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Starszy inspektor Działu Organizacyjno-Administracyjnego, nr referencyjny KS.111.2.2022.AME

LP. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Zwolińska Justyna Poznań
2 Jędrzejewska Adrianna Poznań
3 Nowak-Kamińska Magdalena Rokietnica
4 Wasilewska Magdalena Poznań
5 Danielewicz Dariusz Poznań

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU
poszukuje kandydatów na wolne stanowisko:

Starszy inspektor Działu Organizacyjno-Administracyjnego

Główne zadania:

 • Monitoring prasy, bieżąca aktualizacja strony internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej oraz obsługa social-mediów;
 • Pisanie, redagowanie i publikacja materiałów informacyjnych;
 • Organizacja spotkań, wydarzeń promocyjnych (w tym konkursów) i konferencji;
 • Inicjowanie rozwiązań i realizacja projektów z zakresu komunikacji zewnętrznej i budowania pozytywnego wizerunku Funduszu;
 • Współpraca z przedstawicielami innych komórek organizacyjnych w zakresie uzgadniania treści publikowanych tekstów;
 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych, promocyjnych, okolicznościowych we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Funduszu;
 • Przygotowywanie prezentacji, referatów, wystąpień dotyczących działalności Funduszu. Przygotowywanie projektów umów – z wyłączeniem umów niezwiązanych z realizacją zamówień publicznych;
 • Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowym biura;
 • Opracowywanie projektów aktów wewnętrznych.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie średnie;
 • Minimum roczne doświadczenie zawodowe;
 • Biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office,
 • Prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 • Preferowane wykształcenie wyższe na kierunku dziennikarstwo, reklama lub public relations;
 • Doświadczenie w prowadzeniu działań PR

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:

„Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.1973 ze zmianami)”.

Dokumenty należy składać w terminie do: 22 lutego 2022 roku na adres:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,
za pośrednictwem poczty lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu z oznaczonym numerem ogłoszenia KS.111.2.2022.AME

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.

 

Data Autor Zmiana
04.05.2022 10:43 Karolina Iwańska ---
04.05.2022 10:43 Karolina Iwańska ---
04.05.2022 10:42 Karolina Iwańska ---
01.03.2022 15:32 Karolina Iwańska ---
01.03.2022 15:31 Karolina Iwańska ---
08.02.2022 15:53 Karolina Iwańska ---
08.02.2022 15:52 Karolina Iwańska ---
08.02.2022 15:49 Karolina Iwańska ---
08.02.2022 15:45 Karolina Iwańska ---
08.02.2022 15:41 Karolina Iwańska ---