Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
A- A A+

Młodszy inspektor Działu Edukacji Ekologicznej i Ochrony Przyrody KS.111.19.2022.AME

 

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy:

Młodszy inspektor Działu Edukacji Ekologicznej i Ochrony Przyrody, ogłoszenie Nr KS.111.19.2022.AME

zatrudniona została p. Natalia Żmijewska, miejsce zamieszkania Poznań.

 

Uzasadnienie

Kandydatka posiada wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków.

 


 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Młodszy inspektor Działu Edukacji Ekologicznej i Ochrony Przyrody, nr referencyjny KS.111.19.2022.AME

 

LP. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Gomuła Katarzyna Poznań
2 Kołodziej-Andrzejewska Dorota Poznań
3 Kwiatkowski Kamil Poznań
4 Lewandowska Natalia Klaudia Poznań
5 Pawlak Krzysztof Swarzędz
6 Rutkowska Agata Poznań
7 Żmijewska Natalia Poznań

 


WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko:

Młodszy inspektor Działu Edukacji Ekologicznej i Ochrony Przyrody

 

Główne zadania:

 • Udzielanie zainteresowanym podmiotom informacji na temat obowiązujących zasad udzielania przez Fundusz pomocy finansowej, kryteriów wyboru przedsięwzięć oraz listy przedsięwzięć priorytetowych, Regulaminów naboru Wniosków,
 • Ocena formalna i merytoryczna wniosków wraz z analizą dokumentów wymaganych do podjęcia przez Zarząd lub Radę Nadzorczą decyzji o przyznaniu pomocy finansowej,
 • Ocena wniosków pod kątem zgodności z zasadami pomocy publicznej,
 • weryfikacja planowanych efektów rzeczowych i ekologicznych przedsięwzięć finansowanych przez Fundusz
 • Weryfikacja możliwości ustanowienia proponowanych zabezpieczeń umów,
 • Przygotowywanie informacji niezbędnych do podjęcia przez Zarząd lub Radę Nadzorczą decyzji o przyznaniu pomocy finansowej, w tym list złożonych wniosków oraz bieżąca ich aktualizacja,
 • Przygotowanie umów cywilnoprawnych oraz aneksów do umów, dotyczących przyznania pomocy finansowej,
 • Współpraca i opracowywanie projektów dokumentów związanych z realizacją zadań Funduszu,
 • Współuczestnictwo w opracowywaniu planów finansowych oraz planów działalności Funduszu,
 • Współuczestnictwo w przygotowywaniu informacji niezbędnych do sporządzania sprawozdań z działalności Funduszu,
 • Współpraca z innymi instytucjami w zakresie udzielania pomocy finansowej,
 • Opracowywanie analiz i informacji w zakresie problematyki i zadań przypisanych działowi,
 • Archiwizacja dokumentów w zakresie realizowanym przez DEP.

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie średnie,
 • Znajomość programów finansowanych ze środków krajowych,
 • Znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska, pomocy publicznej, zamówień publicznych,
 • Biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, w szczególności Excell.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Mile widziana znajomość zagadnień w zakresie edukacji ekologicznej, przyrodniczej,
 • Mile widziane wykształcenie wyższe,
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy w administracji publicznej.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
  „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.1973 ze zmianami)”.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 21 listopada 2022 roku

za pośrednictwem poczty na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu (Biuro WFOŚiGW w Poznaniu tymczasowo mieści się na ul. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań, w biurowcu Omega).

z oznaczonym numerem ogłoszenia KS.111.19.2022.AME

 

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/
Data Autor Zmiana
09.02.2023 12:27 Justyna Zwolińska ---
09.02.2023 12:27 Justyna Zwolińska ---
29.11.2022 14:50 Justyna Zwolińska ---
07.11.2022 11:13 Justyna Zwolińska ---
07.11.2022 10:56 Justyna Zwolińska ---