Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
A- A A+

Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej (BHP) – KS.111.3.2022.AME

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy:

Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej (BHP), ogłoszenie Nr KS.111.3.2022.AME – zatrudniony został p. Rafał Dudziak, miejsce zamieszkania Swarzędz.

Uzasadnienie

Kandydat posiada wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków.


Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej (BHP),

nr referencyjny KS.111.3.2022.AME

LP. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Dopierała Marcin Paczkowo
2 Dudziak Rafał Swarzędz

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko:

Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej (BHP)

w niepełnym wymiarze czasu pracy (0,2 etatu)

Główne zadania:

 • Prowadzenie wewnętrznego nadzoru i kontroli stanu przestrzegania BHP w poszczególnych komórkach organizacyjnych Funduszu;
 • Dokonywanie systematycznego przeglądu stanu technicznego pomieszczeń, funkcjonowania urządzeń technicznych oraz sprzętu przeciwpożarowego;
 • Przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie BHP i ppoż;
 • Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad BHP i ppoż;
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, jak również w drodze do i z pracy, udział w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn oraz okoliczności tych wypadków;
 • Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, sprawozdawczość w tym zakresie;
 • Sporządzanie i przedstawianie Prezesowi Zarządu Funduszu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych oraz organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi, w tym z Państwową Inspekcją Pracy oraz Państwową Inspekcją Sanitarną w sprawach dotyczących BHP i ppoż;
 • Prowadzenie statystyki w zakresie BHP;
 • Nadzorowanie zaopatrzenia Funduszu w niezbędny sprzęt z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej poprzez wskazanie niezbędnych do zakupu sprzętów, rozeznanie rynku w tym zakresie, monitorowanie realizacji zakupu właściwe ich rozmieszczenie w pomieszczeniach i środkach transportowych..

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie średnie – technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Wymagania dodatkowe:

Mile widziane wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
  „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.1973 ze zmianami)”.

Dokumenty należy składać w terminie do: 11 kwietnia 2022 roku na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

za pośrednictwem poczty lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu z oznaczonym numerem ogłoszenia KS.111.3.2022.AME

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.
Data Autor Zmiana
04.05.2022 10:50 Karolina Iwańska ---
04.05.2022 10:49 Karolina Iwańska ---
15.04.2022 11:13 Karolina Iwańska ---
28.03.2022 13:30 Karolina Iwańska ---