Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
A- A A+

Na rok 2011

Zał. do Uchwały Nr 28/28/2010 RN WFOŚiGW w Poznania z dn. 20.10.2010 r. ze zm. wprowadzonymi Uchwałami RN WFOŚiGW z 19.01.2011r. i 22.03.2011r.

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2011

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zwany dalej „Funduszem” udziela pomocy finansowej w formie pożyczek i dotacji na cele określone w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą”, zgodnie z priorytetami, kryteriami wyboru przedsięwzięć i planami działalności Funduszu.
2. Fundusz może również:
1) przekazywać środki państwowym jednostkom budżetowym zgodnie z art.410c ustawy , w trybie przewidzianym w przepisach szczegółowych,
2) zawierać, za zgodą Rady Nadzorczej, z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkimi funduszami, bankami lub innymi organizacjami finansowymi polskimi lub zagranicznymi, umowy
o finansowaniu przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.
3. Dofinansowanie ze środków Funduszu przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych z udziałem środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi, odbywa się z uwzględnieniem wymogów i zasad zawartych w odpowiednich programach i mechanizmach finansowych.
4. Dofinansowanie ze środków Funduszu przedsięwzięć realizowanych na podstawie umów wymienionych w ust.2 pkt.2, odbywa się z uwzględnieniem wymogów i zasad zawartych w tych umowach.

§ 2

1. Fundusz udziela pomocy finansowej na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie umowy zawartej z podmiotem realizującym przedsięwzięcie, po uprzednim rozpatrzeniu sporządzonego przez ten podmiot wniosku wg obowiązującego wzoru.
2. Fundusz nie rozpatruje wniosków złożonych po zakończeniu przedsięwzięcia.
3. Dokumenty wymagane do zawarcia umowy określa Fundusz w piśmie o planowanej pomocy .
4. Składanie dokumentów określonych zgodnie z ust.3 należy rozpocząć:
1) dla zadań rozpoczętych przed decyzją o zaplanowaniu pomocy – w ciągu 3 miesięcy od daty podjęcia tej decyzji,
2) dla zadań rozpoczętych po decyzji o zaplanowaniu pomocy – w ciągu 3 miesięcy od daty rozpoczęcia przedsięwzięcia wynikającej z:
 najpóźniej zawartej umowy z wykonawcą lub innego dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie przedsięwzięcia
 oświadczenia – w przypadku zamówień do kwoty 10.000,00 zł
5. Decyzja o planowanej pomocy traci swą ważność z ostatnim dniem roku, którego dotyczą niniejsze „Zasady….” oraz po przekroczeniu terminów wynikających z ust. 4 pkt. 1 i 2 .
6. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1 następuje po przedłożeniu kompletu dokumentów wymaganych przez Fundusz i po podjęciu uchwały o dofinansowaniu.
7. Fundusz może udzielić, w formie pisemnej, promesy na dofinansowanie przedsięwzięcia planowanego do realizacji z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, po uprzednim rozpatrzeniu sporządzonego przez podmiot wniosku według obowiązującego wzoru.

§ 3

Fundusz udziela dofinansowania po przedstawieniu przez podmiot możliwości pełnego pokrycia planowanych kosztów przedsięwzięcia.

§ 4

Udzielenie dofinansowania uzależnia się od wywiązywania się przez wnioskodawcę
z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych stanowiących wpływy Funduszu oraz innych zobowiązań w stosunku
do Funduszu. Powyższe dotyczy też jednostek wnoszących w/w opłaty i kary w imieniu wnioskodawcy.

§ 5

1. Podmiot, ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest do działania zgodnego z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r.
Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Podmiot, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje wyboru wykonawców zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy w formie przetargu pisemnego zgodnie z ustawą z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami) z wyjątkiem usług i dostaw do kwoty 10.000,00 zł przy realizacji przedsięwzięć nieinwestycyjnych.
3. Pomoc finansowa ze środków Funduszu dla przedsiębiorców udzielana jest z uwzględnieniem ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zmianami).
4. Fundusz nie udziela pożyczek i dotacji z własnych środków osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, z wyjątkiem dofinansowania przedsięwzięć
z zakresu ochrony przyrody realizowanych w parkach zabytkowych oraz dopłat do oprocentowania kredytów w ramach umów zawartych z bankami na uruchomienie linii kredytowych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

II. Zasady udzielania i umarzania pożyczek

§ 6

1. Fundusz udziela pożyczek stosując preferencyjne oprocentowanie, w odniesieniu do stopy redyskonta weksli.
2. Pożyczki oprocentowane są od dnia uruchomienia środków.
3. Wysokość pożyczki nie może przekraczać 70% kosztów przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem ust. 4, ust. 5.
4. Fundusz może udzielić pożyczki do wysokości 90% kosztów przedsięwzięcia ujętego w „Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych” – Załączniku Nr 1 Aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego sporządzonym na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami) lub w „Planie gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego”.
5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zwiększenia wysokości pożyczki powyżej 70% lecz nie więcej niż 90% kosztów przedsięwzięcia, jeżeli nie jest wyższa od wysokości planowanej przez Fundusz pomocy przy tym samym zakresie rzeczowym przedsięwzięcia lub efekcie ekologicznym.

§ 7

1. Udzielenie pożyczki ze środków własnych Funduszu następuje na podstawie umowy zawartej między pożyczkobiorcą a Funduszem pod warunkiem, że:
1) maksymalny okres trwania umowy wynosi 8 lat i liczony jest od daty zawarcia umowy pożyczki,
2) oprocentowanie wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym, liczone od niespłaconych kwot kapitału, z zastrzeżeniem pkt 3 i § 9 pkt 2, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym,
3) oprocentowanie wynosi 0,1 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym, liczone od niespłaconych kwot kapitału lecz nie mniej niż 0,5% w stosunku rocznym,
w przypadku pożyczek nieumarzalnych, których spłata zabezpieczona jest dodatkowo gwarancją bankową lub poręczeniem udzielonym przez bank, instytucje finansowe działające w oparciu o ustawę z dnia 27.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 ze zmianami) lub ubezpieczeniem spłaty pożyczki przez ubezpieczyciela zaakceptowanego przez Fundusz z zastrzeżeniem § 8 i § 9 pkt 2,
4) karencja w spłacie rat kapitałowych pożyczki nie może być dłuższa niż dwa lata od daty zawarcia umowy pożyczki oraz nie dłuższa niż jeden rok od daty zakończenia przedsięwzięcia określonej w umowie pożyczki. Aneks do umowy pożyczki zmieniający datę zakończenia przedsięwzięcia nie przedłuża okresu karencji spłaty zadłużenia.
2. W przypadku gdy sytuacja ekonomiczna jednostki samorządu terytorialnego
uniemożliwia zaciągnięcie pożyczki na powyższych zasadach dopuszcza się wydłużenie
maksymalnego okresu spłaty pożyczki i karencji w spłacie rat kapitałowych.
Każdorazowo decyzja w tej sprawie wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą
Funduszu.
3. Podmioty nie wymienione w § 13 mogą ubiegać się wyłącznie o pożyczkę nieumarzalną z
zastrzeżeniem §§ 5, 14 i 17.

§ 8

1. Fundusz, w przypadku przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi realizuje pomoc finansową w postaci pożyczek nieumarzalnych z zastrzeżeniem § 9, § 14, ust. 9 z oprocentowaniem 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym, liczonym od niespłaconych kwot kapitału na następujących warunkach:
1) maksymalny okres trwania umowy pożyczki wynosi 15 lat i liczony jest od daty zawarcia umowy pożyczki,
2) karencja w spłacie rat kapitałowych pożyczki nie może być dłuższa niż jeden rok od daty zakończenia przedsięwzięcia określonej w umowie pożyczki.
2. W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w ust.1 dofinansowywanych wspólnie
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej warunki udzielania pomocy zostaną określone odrębnie z uwzględnieniem § 1 ust. 2 pkt 2.

§ 9

Fundusz, w przypadku przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej może udzielić pożyczki przeznaczonej na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia do czasu refundacji środków, na następujących warunkach:
1) pożyczka podlega zwrotowi w całości,
2) oprocentowanie pożyczki wynosi 0,8 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym liczone od niespłaconych kwot kapitału lecz nie mniej niż 4,8% w stosunku rocznym,
3) maksymalny okres trwania umowy pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy od zakończenia finansowej realizacji projektu, na który została zawarta umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi,

§ 10

1. Fundusz uzależnia udzielenie pożyczki od zdolności kredytowej wnioskodawcy, rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętej pożyczki wraz z należnymi odsetkami w umownych terminach spłaty oraz właściwego zabezpieczenia spłaty pożyczki.
2. Fundusz ustala formę prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki w porozumieniu z wnioskodawcą uwzględniając:
1) indywidualne ryzyko związane z udzieleniem pożyczki,
2) realną możliwość zaspokojenia roszczeń Funduszu z przyjętego zabezpieczenia w możliwie najkrótszym czasie,
3) istniejące już obciążenia na rzeczy mającej stanowić przedmiot zabezpieczenia, w przypadku zabezpieczeń rzeczowych, sytuację finansową i ekonomiczną podmiotu zobowiązującego się za wnioskodawcę,
4) opinie banków, z którymi wnioskodawca współpracuje.
3. Prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki z zastrzeżeniem ust. 4 stanowią m.in.
1) weksel „in blanco” (zabezpieczenie obowiązkowe),
2) gwarancja bankowa,
3) ubezpieczenie spłaty pożyczki,
4) poręczenie wekslowe,
5) poręczenie cywilne,
6) zastaw na papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa,
7) zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych,
8) przewłaszczenie rzeczy ruchomych,
9) kaucja,
10) hipoteka,
11) przelew (cesja) wierzytelności na zabezpieczenie,
12) blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym lub depozytów bankowych.
4. Fundusz może stosować również nie wymienione w ust. 3 inne rodzaje zabezpieczeń przewidziane prawem, w tym instrumenty wzmacniające skuteczność dochodzenia wierzytelności z tytułu pożyczki, takie jak:
1) pełnomocnictwo do pobrania środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
2) oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji na podstawie kodeksu postępowania cywilnego.
5. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 3 i ust. 4 należy udokumentować przed uruchomieniem środków finansowych.
6. Sposoby zabezpieczenia spłaty pożyczki i okres spłaty ustala Zarząd Funduszu.
7. Minimalna wartość zabezpieczenia powinna być równa kwocie pożyczki powiększonej o 30%, z wyjątkiem pożyczek udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego lub ich związkom, w których wartość zabezpieczenia powinna być równa kwocie pożyczki.

§ 11

1. Umowa pożyczki zawierana jest w formie pisemnej i określa w szczególności:
1) nazwę przedsięwzięcia, planowany koszt oraz termin zakończenia jego realizacji,
2) wysokość pożyczki oraz jej oprocentowanie,
3) terminy oraz sposób wypłaty pożyczki,
4) terminy spłaty pożyczki i oprocentowania,
5) sposób prawnego zabezpieczenia pożyczki,
6) zakres uprawnień kontrolnych Funduszu związanych z wykorzystaniem udzielonej pożyczki i zabezpieczenia jej zwrotu,
7) planowane efekty rzeczowe lub ekologiczne / energetyczne,
8) sankcje nakładane w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy,
9) inne warunki ustalone przez umawiające się strony.
2. Zmiany i uzupełnienia warunków umowy wymagają formy pisemnej, określonej w tej umowie, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 13 ust. 10

§ 12

1. Umowa pożyczki może być wypowiedziana, a niespłacona kwota postawiona wraz
z odsetkami w stan natychmiastowej wymagalności w razie następujących okoliczności:
1) opóźnienia w spłacie pożyczki lub odsetek należnych Funduszowi przekraczające 30 dni od terminu spłaty pożyczki, jej raty lub odsetek,
2) wykorzystania pożyczki lub jej raty niezgodnie z przeznaczeniem określonym w harmonogramie rzeczowo – finansowym,
3) nieprzystąpienia lub odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia, na które pożyczka została udzielona,
4) niezakończenia przedsięwzięcia w terminie określonym w umowie lub nieosiągnięcia planowanego efektu rzeczowego zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym lub efektu ekologicznego/ energetycznego,
5) jeżeli renegocjacje warunków umowy z przyczyn spowodowanych przez pożyczkobiorcę trwają dłużej niż 30 dni,
6) nieprzestrzegania pozostałych postanowień umowy.
2. Wypowiedzenie umowy dokonywane jest uchwałą Zarządu, podjętą w oparciu o ocenę skutków okoliczności wymienionych w ust. 1.
3. W razie wypowiedzenia umowy pożyczkobiorca ma obowiązek zwrócić niespłaconą kwotę pożyczki oraz inne należności w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę.

§ 13

1. Pożyczka udzielona przez Fundusz może być umorzona z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 i § 14 ust. 7 do wysokości:
1) 20% udzielonej pożyczki na przedsięwzięcia realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, z zastrzeżeniem ust. 1, pkt. 3
2) 15% udzielonej pożyczki na przedsięwzięcia, które są realizowane przez spółki prawa handlowego, w których udział kapitału publicznego stanowi nie mniej niz 51%(na dzień złożenia wniosku o umorzenie), Lasy Państwowe, podmioty prawne związków wyznaniowych, jednostki organizacyjne kultury fizycznej i turystyki, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt. 3 i § 14 ust. 2, pkt. 9 i pkt. 10,
3) 5% udzielonej pożyczki na przedsięwzięcia w zakresie:
a) termomodernizacji obiektów budowlanych, sieci przesyłowych i węzłów
cieplnych (bez zmiany nośnika energii na ekologiczny),
b) budowy kanalizacji deszczowej,
c) usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,
d) dostosowania jakości wody do przepisów prawnych w sprawie wymagań
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 pkt 9 i pkt 10.

2. Umorzenie pożyczki następuje na wniosek pożyczkobiorcy (wg obowiązującego wzoru) po spełnieniu następujących warunków:
1) terminowego zakończenia przedsięwzięcia (względnie etapu, na który pożyczka została udzielona),
2) terminowej spłaty rat kapitałowych i odsetek z tytułu oprocentowania określonych w umowie, z zastrzeżeniem ust. 4,
3) osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego / energetycznego,
4) zatwierdzenia końcowego rozliczenia pożyczki,
5) wywiązywania się z obowiązku uiszczania opłat i kar przez pożyczkobiorcę i jednostki wnoszące w jego imieniu opłaty i kary o których mowa w § 4,
6) innych wynikających z umowy.
3. Fundusz uzależnia umorzenie pożyczki od złożenia przez pożyczkobiorcę oświadczenia o przeznaczeniu środków finansowych uzyskanych w wyniku umorzenia na inne przedsięwzięcie realizowane w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
4. Warunek określony w ust. 2 pkt 2 zostanie uznany za spełniony, jeżeli łączne opóźnienie w spłacie rat kapitałowych i odsetek w okresie kredytowania nie dłuższym niż 6 lat nie przekroczyło 30 dni lub 40 dni, gdy okres kredytowania był dłuższy. Jeżeli opóźnienie w spłacie rat kapitałowych i odsetek przekroczyło odpowiednio 30 dni lub 40 dni wysokość umorzenia określona wskaźnikiem procentowym ulega zmniejszeniu o 0,5 procent za każdy dzień opóźnienia w spłacie rat kapitałowych i odsetek. Do wskazanych okresów opóźnień nie wlicza się opóźnienia w spłacie odsetek uiszczonych po terminie określonym w umowie, jeżeli łączna kwota spłaconych z opóźnieniem odsetek nie jest wyższa niż 10% kwoty należnych odsetek.
5. Umorzeniu nie podlegają pożyczki o okresie spłaty do jednego roku lub spłacone w okresie jednego roku.
6. Umorzeniu nie podlegają odsetki.
7. Pożyczkę umarza się w drodze uchwały Zarządu Funduszu.
8. Nie podlegają umorzeniu pożyczki udzielone beneficjentom ze środków, o których mowa w §§ 8 i 9 (z wyłączeniem przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Fundacji EKOFUNDUSZ).
9. Wniosek o umorzenie części pożyczki, powinien być złożony do Funduszu na co najmniej 45 dni przed terminem spłaty raty stanowiącej przedmiot umorzenia. Złożenie wniosku po tym terminie skutkuje obniżeniem o 20% kwoty planowanej do umorzenia.
10. Od momentu złożenia kompletnego wniosku o umorzenie do czasu jego rozpatrzenia , obowiązek spłaty kolejnych rat ulega zawieszeniu bez konieczności sporządzania aneksu do umowy pożyczki.
11. Nie podlegają umorzeniu kredyty z dopłatami do oprocentowania udzielone ze środków własnych banku.

III. Tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji

Dotacje
§ 14

1. Fundusz w przypadkach uzasadnionych względami polityki ekologicznej województwa, może przyznawać dotacje, zgodnie z uchwalonym planem działalności i kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Funduszu.
2. Dotacje mogą być udzielone na:
1) edukację ekologiczną,
2) monitoring środowiska,
3) ochronę i kształtowanie przyrody,
4) ochronę lasów,
5) ochronę przed powodzią i małą retencję,
6) zapobieganie i likwidację skutków poważnych awarii,
7) ekspertyzy, badania naukowe, plany, programy wdrożeniowe, rozwojowe i naprawcze oraz realizację tych planów i programów,
8) profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,
9) przedsięwzięcia modernizacyjne i inwestycyjne realizowane przez państwowe jednostki budżetowe,
10) przedsięwzięcia modernizacyjne i inwestycyjne w obiektach ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, pomocy społecznej, oświaty, szkolnictwa wyższego, kultury, kultury fizycznej i turystyki, straży pożarnej, realizowane w szczególności przez: samorządowe osoby prawne, podmioty prawne związków wyznaniowych, podmioty mające status organizacji pożytku społecznego, państwowe lub samorządowe instytucje służby zdrowia, opieki społecznej, oświaty, szkolnictwa wyższego, kultury, kultury fizycznej i turystyki,
11) przedsięwzięcia związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu i wyrobów zawierających azbest realizowane przez Powiaty w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.
3. Podmioty wykonujące przedsięwzięcia finansowane w formie dotacji ze środków Funduszu, mogą uzyskać na to samo przedsięwzięcie pożyczkę dla zbilansowania środków.
4. Przedsięwzięcia inwestycyjne mogą być dofinansowane w formie dotacji do 50% wartości kosztów, a pozostałe przedsięwzięcia do 95% wartości kosztów w zależności od wysokości środków pozostających w dyspozycji Funduszu.
5. Przedsięwzięcia pozainwestycyjne realizowane przy udziale środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, innych niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (pozostające w dyspozycji WFOŚiGW na podstawie umów o których mowa §1, ust.2, pkt 2) mogą być finansowanie w formie dotacji do 100% wartości kosztów.
6. Kwota dotacji niewykorzystana do dnia 31 grudnia danego roku, jeżeli z umowy nie wynika inaczej, nie przechodzi do realizacji w roku następnym.
7. W przypadku braku możliwości dofinansowania przedsięwzięcia w formie dotacji, o której mowa w ust. 4, Fundusz może na to przedsięwzięcie udzielić pożyczki umarzalnej do wysokości 30%, z uwzględnieniem § § 6, 7, i 20.
8. Fundusz może udzielić dotacji – nagrody dla laureatów konkursów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na realizowane przez nich przedsięwzięcia proekologiczne.
9. Fundusz może udzielić dotacji na przedsięwzięcia wymienione w ust. 2, które uzyskały dofinansowanie ze środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi, z uwzględnieniem § 20

§ 15

1. Umowa dotacji zawierana jest w formie pisemnej i określa w szczególności:
1) nazwę przedsięwzięcia planowany koszt oraz termin zakończenia jej realizacji,
2) wysokość dotacji,
3) terminy i sposób wypłaty dotacji,
4) zakres uprawnień kontrolnych Funduszu związany z wykorzystaniem udzielonej
dotacji,
5) planowany efekt rzeczowy lub ekologiczny / energetyczny,
6) sankcje nakładane w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy,
7) inne warunki ustalone przez umawiające się strony.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy wymagają formy pisemnej.

§ 16

1. Fundusz może wypowiedzieć umowę dotacji w razie stwierdzenia, że:
1) dotowany nie przystąpił w terminie lub odstąpił od realizacji przedsięwzięcia na które dotacja została przyznana,
2) dotacja lub jej część została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie,
3) nie został osiągnięty efekt rzeczowy lub ekologiczny / energetyczny,
4) nie zakończono przedsięwzięcia w terminie określonym w umowie.
2. Wypowiedzenie umowy dokonywane jest uchwałą Zarządu, podjętą w oparciu o ocenę skutków okoliczności wymienionych w ust. 1.

Dopłaty

§ 17

1. Fundusz dokonuje dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przez banki ze środków własnych .
2. Udzielenie dopłat następuje na podstawie umowy zawartej między Funduszem a bankiem udzielającym kredytu oraz umowy między tym bankiem a kredytobiorcą.
3. Kredyty udzielane przez banki ze środków własnych z dopłatami Funduszu, oprocentowane są od dnia uruchomienia środków.
4. Wysokość kredytu udzielanego przez banki ze środków własnych z dopłatami Funduszu nie może przekraczać 80% kosztów przedsięwzięcia.
5. Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych przez banki ze środków własnych, na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, przyznawane są na następujących warunkach:
1) maksymalny okres realizacji dopłat wynosi 4 lata i liczony jest od pierwszej wypłaty kredytu ,
2) dopłata do oprocentowania wynosi 3% w stosunku rocznym liczonym od niespłaconych kwot kapitału,
3) okres karencji w spłacie rat kapitałowych nie może być dłuższy niż 1 rok od daty zawarcia umowy kredytu
6. Dopłaty o których mowa w ust. 5 mogą być udzielane osobom fizycznym oraz innym podmiotom w ramach umów zawartych z bankami na uruchomienie linii kredytowych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 18

Fundusz w przypadku przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi może udzielić pomocy finansowej w formie dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych przez banki ze środków własnych na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej na następujących warunkach :
1) maksymalny okres realizacji dopłat wynosi 6 lat i liczony jest od pierwszej wypłaty kredytu,
2) dopłata do oprocentowania wynosi 2% w stosunku rocznym liczonym od niespłaconych kwot kapitału.
3) karencja w spłacie rat kapitałowych nie może być dłuższa niż 6 miesięcy od daty zakończenia przedsięwzięcia określonej w umowie kredytu .

Rozliczenie środków Funduszu

§ 19

1. Fundusz z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 i ust. 4 pokrywa koszty przedsięwzięcia wynikające
z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo – finansowego, poniesione po dacie złożenia wniosku o dofinansowanie z wyjątkiem kosztów gospodarowania odpadami z wypadków o których mowa w art. 17 b ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.
z 2007 r., nr 39, poz. 251 ze zmianami) na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami
z wypadków, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy albo bezskuteczności egzekucji wobec sprawcy na wniosek starosty.
2. Uruchomienie środków Funduszu następuje na podstawie dostarczonych dokumentów (faktur, rachunków lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej) ujętych w arkuszu rozliczeń z zastrzeżeniem ust. 2a, zgodnie z obowiązującym wzorem oraz spełnienia innych warunków wynikających z zawartej umowy.

2a. W przypadku państwowych jednostek budżetowych Fundusz może przekazać środki na dofinansowanie zadań w formie zaliczki na rachunek bieżący dochodów budżetowych ministra właściwego do spraw Środowiska, na podstawie wniosku o uruchomienie środków z rezerwy celowej wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość i terminy płatności kosztów zadania.

3. Fundusz nie finansuje w szczególności: podatku VAT (z wyjatkiem przedsięwzięć nieinwestycyjnych lub, w których elementy inwestycyjne stanowią mniej niż 50% całkowitych kosztów przedsięwzięcia), odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek; prowizji z tytułu poręczeń i gwarancji w okresie realizacji przedsięwzięcia; odsetek za zwłokę; kosztów wynikających ze zwolnienia prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki, organizacji procesu inwestycyjnego; pozyskania terenu.

IV. Postanowienia końcowe

§ 20

1. O planowanej formie i wysokości dofinansowania ze środków Funduszu decyduje Zarząd Funduszu, stosując niniejsze „Zasady….”, uwzględniając plan roczny i strategię Funduszu.
W przypadku braku możliwości udzielenia pomocy w formie dotacji lub pożyczki z umorzeniem określonym w niniejszych Zasadach, Zarząd proponuje odpowiednio pożyczkę częściowo umarzalną lub pożyczkę z mniejszym umorzeniem, pożyczkę nieumarzalną lub dopłatę do kredytu.
2. Umowa o dofinansowanie jest zawierana przez strony umowy w terminie dwóch miesięcy od daty podjęcia uchwały przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, nie później jednak niż do końca roku, w którym podjęto uchwałę o przyznaniu pomocy finansowej. Po upływie tych terminów podjęta w tym zakresie uchwała przestaje obowiązywać.

§ 21

Zasady wchodzą w życie od dnia 01.01.2011 r. i mają zastosowanie do uchwał podejmowanych po tym terminie, z wyjątkiem § 13 ust. 1 i ust. 9 do których stosuje się „Zasady…” obowiązujące w dniu podpisania umowy pożyczki.

Data Autor Zmiana
17.11.2021 15:08 Administrator ---
17.11.2021 15:07 Administrator ---
17.11.2021 15:07 Administrator ---
17.11.2021 15:06 Administrator ---
17.11.2021 15:06 Administrator ---